Polityka prywatności

Właścicielem e-sklepu www.jubiler-gir.pl zwanej w dalszej części  „e-sklepem” oraz administratorem gromadzonych danych osobowych jest Ryszard Przybysz prowadzący działalność gospodarczą Złotnik-Jubiler Ryszard Przybysz ul.Pocztowa 1,  89-100 Nakło n/Not., wpisanej do CEIDG NIP: 5580007049 , REGON: 002488690, zwana dalej Jubiler G&R.

Dane osobowe gromadzone przez Jubiler G&R za pośrednictwem e-sklepu lub w sklepie stacjonarnym są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Jubiler G&R zachowuje szczególną staranność  do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających e-sklep i sklep stacjonarny.

 

Punkt 1. Przetwarzanie danych

1. Jubiler G&R zbiera informacje dotyczące:

     1.1 osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością lub we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą

     1.2 osób prywatnych

     1.3 jednostek i organizacji, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i prowadzące działalność gospodarczą

zwanych dalej Klientami.

 

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

     2.1 rejestracji konta w e-sklepie, w celu utworzenia osobistego konta i zarządzania tym kontem. W przypadku rejestracji konta w e-sklepie, Klient podaje adres e-mail. Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w punkcie4.

     2.2 składania zamówienia w e-sklepie lub salonach sprzedaży, w celu wykonania umowy sprzedaży

          2.2.1 adres e-mail

          2.2.2. dane adresowe

          2.2.3 kod pocztowy i miejscowość

          2.2.4 kraj

          2.2.5 ulica wraz z numerem domu/mieszkania

          2.2.6 imię i nazwisko

          2.2.7 numer telefonu.

          W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

          2.2.8 firmę Przedsiębiorcy

          2.2.9 numer NIP

     2.3 korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

          2.3.1 adres e-mail

          2.3.2 imię i nazwisko

     2.4 korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

          2.4.1 adres e-mail adresata

          2.4.2 swój adres e-mail.

     2.5 korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

          2.5.1 adres e-mail

          2.5.2 imię i/lub nazwisko 

     2.6 subskrypcji usługi Newsletter, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. 

          2.6.1 adres e-mail

     2.7 korzystania z usług w sklepie stacjonarnym, w tym zawieranych umów

          2.7.1 adres e-mail

          2.7.2 dane adresowe

          2.7.3 kod pocztowy i miejscowość

          2.7.4 kraj

          2.7.5 ulica wraz z numerem domu/mieszkania

          2.7.6 imię i nazwisko

          2.7.7 numer telefonu

     W przypadku zastawów lub sprzedaży złomu surowca powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

          2.7.8 numer dowodu osobistego

     2.8 udziału w akcjach odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. 

          2.8.1 imię i nazwisko

          2.8.2 adres e-mail

Jeśli Klient nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Jubiler G&R zgodnie z punktem 3, a wtedy Jubiler G&R zablokuje odpowiednie dane.

 

3. Przekazanie danych osobowych do Jubiler G&R jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem e-sklepu i w sklepie stacjonarnym, z tym jednak zastrzeżeniem, że:

     3.1 niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta w e-sklepie

     3.2 niepodanie określonych danych w procesie zawierania umów, czy też świadczenia usług w sklepie stacjonarnym uniemożliwia zawarcie umowy, czy też świadczenia usługi.

 

4. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji Newsletter na jego adres e-mail Jubiler G&R będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w e-sklepie.

 

Punkt 2. Udostępnianie danych, czas przechowywania i cookies

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Jubiler G&R przy prowadzeniu e-sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, mogą podlegać poleceniom Jubiler G&R co do celów i sposobów przetwarzania tych danych(1.1) lub też samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania(1.2).

     1.1 Podmioty przetwarzające:

     Jubiler G&R korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Jubiler G&R.

          1.1.1 dostawcy świadczący usługę hostingu

          1.1.2 usługi księgowe

          1.1.3 dostarczający systemy do marketingu

          1.1.4 systemy do analizy ruchu w e-sklepie

          1.1.5 systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych

     1.2 Administratorzy:

     Jubiler G&R korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce.

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

      3.1 W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Jubiler G&R tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający czasowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Jubiler G&R i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – pięć lat.

     3.2 W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Jubiler G&R tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - pięć lat.

     3.3 W przypadku dokonania zakupu w e-sklepie, dane osobowe mogą być przekazywane przewoźnikowi  - w zależności od wyboru Klienta , w celu dostarczenia zamówionych towarów.

     3.4W przypadku, gdy Klient wybierze płatność online, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561..

     3.5 W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny mBank, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, infolinia: z telefonów stacjonarnych i  komórkowych  801 300 800 1, z telefonów stacjonarnych na całym świecie  +48 42 6 300 800 1, z telefonów komórkowych 783 300 800 1.

     3.6 W przypadku skierowania żądania Jubiler G&R udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. E-sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Jubiler G&R na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej e-sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Jubiler G&R produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających e-sklep. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w e-sklepie.

     4.1 Typy plików cookies:

          4.1.1 Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

          4.1.2 Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

     4.2 Jubiler G&R wykorzystuje cookies w celu:

          4.2.1 uwierzytelniania Klienta w e-sklepie i zapewnienia sesji Klienta w e-sklepie po zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie e-sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła

          4.2.1 analiz i badań popularności, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z e-sklepu, co umożliwia jego stałe ulepszanie

     4.3 Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów e-sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub złośliwego oprogramowania. W swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W takim przypadku korzystanie ze e-sklepu będzie możliwe, bez funkcji, które ze wymagają plików cookies.

     4.4 Domyślne ustawienia większości przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

     4.5 Jubiler G&R może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to indywidualny numer przydzielany przez dostawcę usług internetowych komputerowi za pomocą którego możliwe jest odwiedzenie e-sklepu. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem . Adres IP jest wykorzystywany przez Jubiler G&R wyłącznie przy diagnozowaniu problemów technicznych i statystycznych.

     4.6 e-sklep może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych na których obowiązuje odrębna  polityka prywatności. Za zasady ochrony tej prywatności Jubiler G&R nie ponosi odpowiedzialności

 

Punkt3. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody

     1.1 Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Jubiler G&R.

     1.2 Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

     1.3 Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Jubiler G&R przed jej cofnięciem.

     1.4 Cofnięcie może uniemożliwić korzystanie z usług lub funkcjonalności, które Jubiler G&R może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

          2.1 Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - wobec przetwarzania jego danych osobowych

          2.2 Rezygnacja w formie wiadomości e-mail powinna być przesłana na adres e-sklep@jubiler-gir.pl

          2.3 Jeżeli Jubiler G&R nie będzie miał podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte

          2.4 Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Jubiler G&R może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Jubiler G&R, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

3. Prawo dostępu do danych

     3.1 Klient ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są  przetwarzane, jeżeli są to Klient ma prawo:

          3.1.1 uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

          3.1.2 uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych

          3.1.3 uzyskać kopię swoich danych osobowych.

          3.1.4 wnieść skargę do organu nadzorczego

4. Prawo do sprostowania danych

     4.1 Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

5. Prawo do przenoszenia danych

     5.1 Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych zostaną przekazane.

     5.2 W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Jubiler G&R spełni żądanie nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Z uwagi na stopień skomplikowania żądania Klienta lub dużą ilość takich żądań – Jubiler G&R spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując o tym Klienta.

 

Punkt. 4 Bezpieczeństwo

1. Jubiler G&R zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Jubiler G&R stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w e-sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, e-sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Jubiler G&R nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w e-sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Jubiler G&R nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

               

Punkt5. Podsumowanie

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie i jest stosowana od 25.05.2018r., może ulec zmianie, o czym Jubiler G&R poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@jubiler-gir.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl